Dobrodošli !

O nama

Upoznajte se sa našom kompanijom

GEOSONDA-FUNDIRANJE AD BEOGRAD

GEOSONDA je osnovana 1948.godine. Od osnivanja i tokom početnog razvojnog perioda bila je orijentisana uglavnom na specijalizovane radove iz osnovne grane delatnosti :
Građevinarstvo – geotehnički i specijalni građevinski radovi
Na terenu, Geosonda je izvodila radove iz svojih specijalizovanih delatnosti, na osnovu svojih programa i projekata kao i na osnovu projekata drugih projektnih organizacija. Tokom tranzicije kroz razvojne i organizacionetransformacije u minulom periodu, Geosonda je uvek nastojala da optimalno upotpuni ikompletira svoje delatnosti, da modernizuje tehnologiju i opremu i da dimenzioniše svoje kapacitete u potpunom skladu sa svetskim trendovima i objektivnim potrebama tržišta.
Takvi ciljevi su ostvareni u potpunosti i Geosonda već nekoliko decenija sa uspehomučestvuje na realizaciji krupnih i složenih projekata iz svojih delatnosti, kako na domaćemtako i na inostranom tržištu.
Period izrazite recesije na prostorima jugoistočne Evrope u poslednjoj dekadi XX vekazatekao je sistem Geosonde u organizacionoj formi Holdinga sa šest zavisnih članica -preduzeća. U tom periodu neki delovi sistema su dosta redukovani, a ukupan broj zaposlenih je smanjen na cca 500 radnika, što predstavlja samo 20 % od broja radnika iz prethodnog perioda, kada je ovaj sistem imao vrhunac razvoja svojih kapaciteta.
Preduzeće FUNDIRANJE je i u tom periodu uspelo da sačuva svoje kapacitete i obezbedizadovoljavajuću uposlenost.
Posle decentralizacije sistema - izdvajanja zavisnih preduzeća 2005.godine, preduzećeGEOSONDA-FUNDIRANJE DP izdvojeno je kao samostalno državno preduzeće sa svimsvojim zatečenim potencijalima i kapacitetom, podrazumevajući i 150 zaposlenihspecijalizovanih radnika i stručnjaka. Novembra 2006. godine, preduzeće prelazi uprivatno vlasništvo i postaje akcionarsko društvo GEOSONDA-FUNDIRANJE AD.
Krajem decembra 2011 Geosonda fundiranje je uspešno sertifikovana prema zahtevima ISO 90001:2008

DELATNOST

.

DIJAFRAGME

 • Dijafragme
 • Konstruktivne armiranobetonske dijafragme Kontinualne dijafragme, Dijafragma šipovi, Dijafragma kontrafori ostali oblici dijafragmi

 • Antifiltracione dijafragme
 • Glinobetonske dijafragme, Bentonitbetonske dijafragme, C.B.R.dijafragm

 • Osnovne karakteristike:
 • Praktične dubine dijafragmi do 40,00m, debljine zidova: 0,60m,0,80m. Kontrafori i ”dijafragma šipovi” različitih horizontalnih preseka i dimenzija.

 • Objekti primene:
 • Konstruktivne AB dijafragme kao temeljne, zaštitne i potporne konstrukcije u funkciji trajnih i privremenih rešenja. Glinobetonske antifiltracione dijafragme kao zaštita od podzemnih voda. Hidrotehnički objekti kao stalna i privremena zaštita.

Bušeni šipovi

 • Bušeni šipovi
 • Zacevljeni šipovi. Kontinualno zacevljeni šipovi, Delimično zacevljeni šipovi

 • Šipovi – stubovi u cevima
 • Šipovi sa fluidnom podgradom

 • Osnovne karakteristike:
 • Lmax = 40,00m. Standardni dijametri šipova su: Ø500, Ø600, Ø800, Ø900, Ø1000, Ø1250 i Ø1500mm. Standardni dijametri mogu se proširivati u bazi šipa primenom specijalnih alata proširivača na dupli dijametar, ali samo u vezanim materijalima. Moguća je i korekcija standardnih prečnika.

 • Objekti primene:
 • Duboka temeljenja – fundiranja objekata.Izrada pristaništa i regulisanje priobalja.Ojačanje temeljnog tla

FRANKI ŠIPOVI

 • Kosi šipovi
 • Veritkalni šipovi
 • Osnovne karakteristike:
 • Konstruktivni materijali: armirani beton, beton i šljunak. Standardni preseci: Ø406,Ø520 i Ø620mm. Šipovi – stubovi u cevima. Nagib kosih šipova: 5:1(12°) i 4:1(14°)

 • Objekti primene:
 • Duboka temeljenja – fundiranja objekata. Izrada pristaništa i regulisanje priobalja. Ojačanje temeljnog tla.

Mehanizacija

Mehanizacija sa kojom raspolaže kompanija Geosonda-Fundiranje AD.

img02

CASAGRANDE

Opis

View more
img02

BAUER

Opis

View more
img02

CASAGRANDE

Opis

View more

Reference

Naše reference govore za nas.

0

Sertifikati

0

Klijenti

0

godina osnivanja

0

Projekti

Dokumentacija

Objavljena dokumentacija, aktuelna i arhiva

Kontakt

Osnovni i kontakt podaci