Franki šipovi:

 Veritkalni šipovi

 Kosi šipovi

 Osnovne karakteristike:

  Konstruktivni materijali: armirani beton, beton i šljunak.
  Standardni preseci: Ø406,Ø520 i Ø620mm.
  Šipovi – stubovi u cevima.
  Nagib kosih šipova: 5:1(12°) i 4:1(14°)

 Objekti primene:

  Duboka temeljenja – fundiranja objekata.
  Izrada pristaništa i regulisanje priobalja.
  Ojačanje temeljnog tla.