Investitor – naručilac:  GEOAQVA, BEOGRAD
Objekat:  Bunari u Obrenovcu
Mesto:  Obrenovac
Godina:  2008
vrsta radova:  Bunari Ø 1000 mm
Fizički obim radova:  150.6 m²