Investitor – naručilac:  GPP Ferbild Hidrotehnika -Hidroenergetika
Objekat:  Interceptor
Mesto:  Višnjica Beograd
Godina:  2007
vrsta radova:  dijafragme d=80
Fizički obim radova:  967.06 m²