Istorijat

GEOSONDA je osnovana 1948.godine. Od osnivanja i tokom početnog razvojnog perioda bila je orijentisana uglavnom na specijalizovane radove iz  osnovne grane delatnosti :

  • Građevinarstvo – geotehnički i specijalni građevinski radovi

Na terenu,  Geosonda  je izvodila radove iz svojih specijalizovanih delatnosti, na osnovu svojih programa i projekata kao i na osnovu projekata  drugih projektnih organizacija.  Tokom tranzicije  kroz razvojne i organizacionetransformacije u minulom periodu,  Geosonda je uvek nastojala  da optimalno upotpuni ikompletira  svoje delatnosti, da modernizuje tehnologiju i opremu i da dimenzioniše svoje kapacitete u potpunom skladu  sa svetskim  trendovima i objektivnim  potrebama tržišta.

Takvi  ciljevi  su ostvareni  u potpunosti  i  Geosonda  već nekoliko decenija  sa  uspehomučestvuje na realizaciji krupnih i složenih projekata iz svojih delatnosti, kako na domaćemtako i na inostranom tržištu.

Period  izrazite recesije  na prostorima  jugoistočne Evrope  u poslednjoj  dekadi  XX vekazatekao je  sistem Geosonde u organizacionoj  formi  Holdinga  sa  šest  zavisnih članica -preduzeća.  U  tom  periodu  neki  delovi  sistema  su dosta  redukovani,  a  ukupan  broj zaposlenih  je smanjen  na cca 500 radnika,  što predstavlja  samo 20 % od  broja radnika iz  prethodnog  perioda,  kada  je ovaj  sistem  imao  vrhunac  razvoja  svojih kapaciteta.

Preduzeće FUNDIRANJE  je i u tom periodu  uspelo da sačuva svoje kapacitete i obezbedizadovoljavajuću  uposlenost.

Posle decentralizacije sistema  -  izdvajanja  zavisnih preduzeća 2005.godine,  preduzećeGEOSONDA-FUNDIRANJE DP  izdvojeno  je  kao  samostalno državno  preduzeće  sa svimsvojim  zatečenim  potencijalima  i  kapacitetom,  podrazumevajući  i  150  zaposlenihspecijalizovanih  radnika  i  stručnjaka.  Novembra  2006. godine,  preduzeće  prelazi  uprivatno vlasništvo  i  postaje  akcionarsko društvo  GEOSONDA-FUNDIRANJE AD.

Krajem decembra 2011 Geosonda fundiranje je uspešno sertifikovana prema zahtevima ISO 90001:2008