Investitor – naručilac:  Panongrad -Subotica
Objekat:  Dogradnja Narodnog pozorišta
Mesto:  Subotica
Godina:  2007
vrsta radova:  dijafragme d=60
Fizički obim radova:  1300.07 m²