Investitor – naručilac:  INTER CEPTOR VIŠNJICA
Objekat:  Pristanište
Mesto:  Višnjica
Godina:  2008
vrsta radova:  dijafragme d=60 cm
Fizički obim radova:  1594.00 m²