Investitor – naručilac:  HOPEX -BEOGRAD
Objekat:  Dogradnja Hotela Pošta
Mesto:  Beograd
Godina:  2009
vrsta radova:  Dijafragme d=60cm
Fizički obim radova:  856.0 m²